Iwashita

Official farm name: Iwashita Koi Farm
Breeder: Iwashita Tadashi
Area: Yamakoshi, Nagaoka
Raising area: -
Varieties: many varieties