Marusho

Official Farm Name: Marusho Koi Farm
Varieties : Goromo, Kujaku, Kohaku

Stock items of Marusho

Tosai Mix

Tosai Mix

MRO-001

unknown sex

Tosai

15-20 cm

20 Kg.

50 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

MRO-201

/

Nisai

35-40 cm

28 Kg.

8 pcs