Marusho

Official Farm Name: Marusho Koi Farm
Varieties : Goromo, Kujaku, Kohaku

Stock items of Marusho

NEW
Tosai Tateshita Mix

Tosai Tateshita Mix

MRO-022

unknown sex

Tosai

18-25 cm

20 Kg.

30 pcs