• info@ornafish.com
  • Worldwide Nishikigoi export from Japan
Login  
Takano

Farm name: Takano Koi Farm
Breeder: Takano Yoshio
Area: Yamakoshi, Nagaoka
Raising area: -
Varieties: Goshiki, GR Goshiki, Goromo