Aoki Masaki

Official farm name: Aoki Koi Farm

Breeder: Aoki Masaki

Raising area: 25.000 m2

Area: Yamakoshi

Varieties: Goshiki, Asagi, Shusui, Kohaku and other varieties