Dainichi

Official farm name: Dainichi Koi Farm
Breeder: Mano Futoshi & Mano Shigeru
Area: Sanbusho, Ojiya
Raising area: 400.000 m2
Varieties: Showa, Kohaku, Sanke and other varieties