Hirashin

Official farm name: Hirashin Koi Farm
Breeder: Hirasawa Hiroyuki
Area: Minaminigoro, Ojiya
Raising area: 20.000 m2
Varieties: Hikarimono, Goshiki, Yamabuki, Hi Utsuri, Kawarimono