Hoshikin

Official farm name: Hoshikin Koi Farm
Breeder: Hoshino Katsuyuki
Area: Sanbusho, Ojiya
Raising area: 100.000 m2
Varieties: Kohaku, Showa

Stock items of Hoshikin

Tosai Kohaku

Tosai Kohaku

HON-001

unknown sex

Tosai

18-23 cm

20 Kg.

40 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa

HON-003

unknown sex

Tosai

18-23 cm

20 Kg.

40 pcs