Kanno

Official farm name: Kanno Koi Farm
Breeder: Hirasawa Kazuhiro
Area: Yamakoshi, Nagaoka
Raising area: 50.000 m2
Varieties: Goshiki, Go Sanke

Stock items of Kanno

REDUCED IN PRICE
Nisai Goshiki
WYSIWYG

Nisai Goshiki

SP-C145

/

Nisai

38-43 cm

28 Kg.

8 pcs

Tosai Goshiki

Tosai Goshiki

KNO-001

unknown sex

Tosai

12-15 cm

18 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

KNO-002

unknown sex

Tosai

14-16 cm

18 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

KNO-003

unknown sex

Tosai

18-21 cm

20 Kg.

40 pcs