Kansuke

Official farm name: Koi No Kansuke
Breeder: Tomono Seji
Area: Ojiya
Raising area: 30.000 m2
Varieties: Kohaku, Ginrin Kohaku, Showa, Ginrin Showa, Sanke