Nogami

Official farm name: Nogami Koi Farm
Breeder: Nogami Hisato
Area: Nagaoka
Raising area: 50.000 m2
Varieties: Kohaku and Showa