Otsuka

Official farm name: Otsuka Koi Farm
Breeder: Otsuka Yoshikazu
Area: Koguriyama, Ojiya
Raising area: 50.000 m2
Varieties: Goshiki, Asagi, Kage Shiro Utsuri, Ki Utsuri, Aka Matsuba, Ochiba Shigure, Budo Goromo, Goshiki Showa, Kawarimono, Go Sanke and other varieties. Number of mud ponds 50, Parent stock 30, Yearly production 35.000 pcs.