Shintaro

Official farm name: Shintaro Koi Farm
Breeder: Saito Masaru
Area: Yamakoshi, Nagaoka
Raising area: 30.000 m2
Varieties: Kohaku, Sanke, Showa