Tanaka H

Official farm name: Tanaka Koi Farm
Breeder: Hoshino Kazuhiro
Area: Takezawa, Yamakoshi
Varieties: Kohaku, Sanke, Showa, Shiro Utsuri, Asagi, Shusui and other varieties