Teradomari

Official farm name: Teradomari Koi Farm
Breeder: Hoshino Kiichi
Area: Teradomari, Nagaoka
Raising area: 30.000 m2
Varieties: Kohaku, Ginrin Kohaku, Showa, Ginrin Showa