Yoshino

Official farm name: Yoshino Koi Farm
Breeder: Yoshino Ryuichi
Varieties: Kohaku, Showa, Sanke and other varieties